Mar 222015 Kategori

Att ta beslut – gissa eller förstå…

GuessingGame I alla verksamheter fattas dagligen beslut, små som stora, en del beslut direkt avgörande för verksamhetens framgång eller fall. Trotts detta ser vi många beslut som fattas baserat på ”mag-känsla” som ibland är väl underbyggd men alltför ofta baserat på gissningar och tillit till specifika individer. Så som verksamheter idag definieras med ansvar och hierarkisk ordning så delegeras besluten ut i företagets olika grenar och för att se på helheten aggregeras detaljer till större sanningar och det är här gissningsleken börjar. Väldigt få

av de större företag jag arbetat med har en väl uppbyggd bild av hur företagets olika delar samspelar och hur effekter av beslut i en del påverkar andra delar. De saknar helt enkelt en ”BusinessMap”!

Vi ser exempel på företag som satsar enorma pengar på att å ena sidan etablera intimare kundrelationer för att förstå kundens agerande och å andra sidan görs stora investeringar på innovations och utvecklingsprocesser för att få fram nya attraktiva erbjudanden. Ur ett informationsperspektiv så innebär detta ofta satsningar i den kundnära verksamheten på att etablera CRM-system och Master Data för kund och i utvecklingsledet satsas på PLM, PIM och Master Data för produkter.

Ur hela verksamhetens perspektiv kanske det allra viktigaste här är att knyta ihop kund och produktinformation, istället för att skapa öar av information som inte stödjer hela företaget behov. Kanske ska vi börja förstå att innovation och produktutveckling börjar med att förstå marknaden och kunderna och att kundrelationen faktiskt bygger på att man har något att erbjuda och ha förmågan att presentera sitt utbud utifrån kundens och marknadens värdeupplevelse.

De företag som lyckas knyta ihop dessa områden kommer uppleva en större förmåga att etablera effektiva leveransprocesser och en mycket starkare uppföljningsförmåga tvärs hela företaget. Det kraftfulla ligger i att förstå samband och med en ”BusinessMap” skapas denna förmåga, samt också möjligheten att simulera och test förändringar innan kostsamt genomförande.

Jag fick vid ett tillfälle prata med ledningsrepresentanter i ett stort globalt företag kring deras styrnings och uppföljningsförmåga. Den upplevelse de gav uttryck för var slående och en affärsansvarig berättade att han vid varje månadsslut sov dåligt och hans process för att sammanställa siffrorna var en gissningslek. Han fick förlita sig på betrodda personer rumt om i världen för att få in siffror som han sedan med ”magkänsla” fick sätta samman och rapporter till koncernledningen.

Han gav mig ett slående exempel där en ”typisk” affär var en mix av produkter/tjänster/licenser och service i storleken 100 MSEK där han direkt kunde följa 30 % medan resten innehöll en hög grad av gissning vid uppföljning. Här genomförde vi ett arbete med att sätta en ”BusinessMap” mot vilken vi då kopplade dessa typiska affärer och etablerade förmågan att knyta samman de produkter/tjänster/licenser och service som ingick och vi kunde tvärs företagets organisatoriska och geografiska distribution tydligt visa sambanden och skapa transparens för att fatta på fakta underbyggda beslut.

Detta visar på två olika aspekter av behovet och nytta av att skapa transparens tvärs en verksamhet med en ”BusinessMap” och att för att skapa värde med en ”BusinessMap” behöver man inte täcka av alla delar av en verksamhet utan börja där det gör ont. Det viktiga är att vart man än börjar så måste man beskriva företeelserna som en del i en större helhet. Istället för som man ofta gör låser in sig i en given del av verksamheten och kanske löser det specifika problemet, med risk för både suboptimering och riskerad flexibilitet att förändras när omvärlden och villkoren förändras.

Så sluta gissa och skapa förmågan att se, förstå och agera utifrån de viktiga sambanden i er verksamhet!

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska