Business architecture

Apr 282015 Kategori

Organisera om – hela tiden…

Reorganize Alla verksamheter lever under en ständig press av lönsamhets- och effektivitetskrav vilket leder till att organisationen ständigt anpassas. Pressen från konkurrenter och marknaden sätter även den press på och kanske förändrar spelplanen till den grad att det krävs justering av organisationen. Inte att förglömma det ständiga maktspel som pågår i de flesta organisationer vilket även det driver på förändringar. När tiden går och dessa ständiga justeringar och förändringar samlas på hög Read More…

Mar 222015 Kategori

Att ta beslut – gissa eller förstå…

GuessingGame I alla verksamheter fattas dagligen beslut, små som stora, en del beslut direkt avgörande för verksamhetens framgång eller fall. Trotts detta ser vi många beslut som fattas baserat på ”mag-känsla” som ibland är väl underbyggd men alltför ofta baserat på gissningar och tillit till specifika individer. Så som verksamheter idag definieras med ansvar och hierarkisk ordning så delegeras besluten ut i företagets olika grenar och för att se på helheten aggregeras detaljer till större sanningar och det är här gissningsleken börjar. Väldigt få Read More…

Feb 042015

Organisation i rörelse – håll kursen…

BusinessMap En av de största utmaningarna hos majoriteten av stora komplexa företag är förmågan att agera synkroniserat och rikta kraften mot gemensamma mål. Utmaningen har många skepnader och det bottnar ofta i frågan om ansvar, mandat och belöning. Med detta som grund – hur skapar man informationsmässig kontroll för helheten? Vem tar ansvaret? Är det ens möjligt?
Svåra frågor som alltför ofta saknar svar, men vad är alternativet – att ge upp är en lite väl enkel lösning! Read More…

Dec 072014

EPO – för företagets bästa…

EPO Inom idrotten har vi länge hört talas om EPO som ett av många förekommande och förkastliga dopingpreparat så varför ska nu företagen satsa på EPO.

EPO i detta fall står för Enterprise Performance Optimization och handlar om att skapa ett övertag genom etablerandet av en BusinessMap – en digital avbild av er verksamhet. Skillnaden mot idrottens värld är att här är det högst tillåtet, men ändå ser vi allt för många verksamheter som fortsätter att gissa sig fram i tillvaron.

Vad gör då denna BusinessMap för magiskt? Read More…

Dec 012014

Vart är vi på väg? – Att sätta en strategi…

Strategy day Jag har precis blivit medlem i ett affärsnätverk där vi träffades för första gången i förra veckan. Deltagarna i nätverket är beslutsfattare och nyckelpersoner från olika branscher vilket ger en god grund för utbyte av erfarenheter, lärande och nya kontakter att ta vara på och både bidra med värde till och dra nytta av. Temat för dagen var Strategi, vad är en strategi, vad ska den innehålla och hur kan den se ut? Read More…

Okt 272014

Information Management – del 4…

InfoMan4 Då jag nu målat upp en del av utmaningen kring Information Management, dess intressenter och de centrala teknologierna är det nu dags att se på hur man går till väga. Självklart finns det olika vägar fram och det jag redovisar här är en approach baserad på 25 års samlade erfarenheter av lyckade och mindre lyckade satsningar. Framförallt är det en pragmatisk agenda baserad på att få en gemensam bild, etablera mognad och en karta ”BusinessMap” att navigera utifrån. Read More…

Okt 132014

Information Management – del 3…

InfoMan3 Äntligen är det dags att prata teknik och lösning, ja det är ju där vi oftast landar om något verkligen skall hända. För många områden är det verkligen så men jag vill hävda att för information management ligger den absoluta kärnan till att lyckas och skapa värde i att göra detta till en verksamhetsfråga och att verksamhetsansvariga måste följa med hela vägen till att ha kontroll över teknik och lösningar.

Det handlar om att ha kontroll över hela kedjan från verksamhetens behov av information till hur delarna i IT landskapet tillsammans kan optimeras för att möta ett ständigt föränderligt behov. Read More…

Aug 282014

Information Management – del 2…

InfoMan2 Fortsätter äntligen serien med att utveckla och resonera kring vems problem information management är och vilka intressenter som är iblandade.
Först till den centrala frågan – är Information Management egentligen ett problem? Här är det relevant att påtala att tyvärr ser vi det ofta som ett problem och detta på grund av att Information Management inte fungerar. En bra hanterad Information Management borde väl egentligen ses som en mycket viktig och strategisk förmåga i alla verksamheter. Read More…

Maj 262014

Information Management – del 1…

InfoMan1 Som jag nämnde i min föregående post kommer här första delen av mitt resonemang kring Information Management och där jag tar upp behovsbilden och vilka förmågor Information Management ofta adresserar.  Jag lovade snabb återkomst men då livet kom emellan så dröjde det några extra dagar.

Om vi börjar med de flesta verksamheters grundläggande behov och det som kan förväntas fungera, ändå ser vi alltför ofta problemen redan där, Read More…

Maj 192014

Information Management – Vad, Varför och Hur…

InfoMan0 Det går en våg av satsningar/projekt/program för att etablera Information Management som en förmåga i många verksamheter idag. Självklart drivs vågen på av IT industrins jättar, leverantörer och konsulthus, då detta är ett svårt område som generar försäljning av mjukvara och konsulttjänster. På barrikaderna står dessutom de ”neutrala” rådgivarna i form av Gartner, Forrester och övriga på led och bekräftar behovet, värt att betänka är vad som finansierar deras existens!

Är då Information Management en relevant företeelse som har ett verkligt behov att lösa och möter lösningarna dessa behov?
För att resonera kring detta tänkte jag publicera 4 poster som tillsammans målar upp en bild av

  • behovsbilden i stora drag och vad som är det bakomliggande problemet
  • vems är problemet, vilka aktörer är med i spelet och var går det fel
  • vilka lösningar finns, vad bidrar de till och hur hänger de ihop
  • vart börjar man och hur etablerar man en hållbar plan

Först behöver vi en definition av vad som menas med Information Management. Det finns här lika många definitioner som det finns ”gurus” och alla har delvis rätt. Den enda rätta definitionen är i mina ögon den som görs specifikt för en verksamhet och adresserar den behovsbild som är relevant och har ett tydligt ägarskap.

Här är dock en variant av definition som ofta fungerar att utgå ifrån:
”Information Management hanterar ansvar och ägarskap av information och säkerställer kontroll i kedjan från skapande, lagrande till spridande och konsumtion av information. Information Management säkerställer tillgång till tillförlitlig, aktuell och för behovet relevant information som säkrar kontinuitet och skapar värde för verksamheten och för kunderna.”

Nästa post som kommer imorgon resonerar kring behovsbilden och problemen Information Management kan hantera och skapa värde kring.

1 2 3