Apr 282015 Kategori

Organisera om – hela tiden…

Reorganize Alla verksamheter lever under en ständig press av lönsamhets- och effektivitetskrav vilket leder till att organisationen ständigt anpassas. Pressen från konkurrenter och marknaden sätter även den press på och kanske förändrar spelplanen till den grad att det krävs justering av organisationen. Inte att förglömma det ständiga maktspel som pågår i de flesta organisationer vilket även det driver på förändringar. När tiden går och dessa ständiga justeringar och förändringar samlas på hög uppstår ibland behovet att ta fram den stora penseln och se över och förändra hela organisationen. För att inte tala om när en ny ledning tillträtt och som vill sätta sin prägel på organisationen utifrån ny strategisk ansats.
Att allt detta sker är naturligt och ett måste men i detta finns en baksida! Baksidan består i en stor kostnad av att ställa om IT-systemen och uppföljningsvägar för att stötta den nya organisationen.
Detta är ett resultat av att varje system och process skapat sitt eget universum kring organisationsstruktur och definitioner som krävs för att systemen skall fungera.

Är det inte dags att vakna upp och inse att basen för en flexibel och anpassningsbar verksamhet har sin grundstomme i att säkerställa möjligheten till en ögonblicksbild av organisationen när man så önskar. Vore det inte bra att kunna använda den som bas för alla förändringar? Vore det inte också en styrka att kunna simulera och testa olika scenarier och efter genomförd analys föra in önskade förändringar?
I allt för många företag ser vi detta ske i olika format och vem har inte sett en organisationsstruktur i PowerPoint och insett att det inte är densamma som gäller i verkligheten.

Lösningen på detta som också skall nämnas vi sett att ett antal företag faktiskt har på plats är en organisationsmaster, d.v.s. en databas där den aktuella organisationen och dess olika hierarkier (legal struktur, operationell struktur, kostnadsställestruktur, divisionsstruktur, marknadsområdesstruktur etc.) definieras och hanteras och därifrån sprids till de IT-system som behöver detta på för respektive systembehovs relevanta sätt.

I våra uppdrag etablerar vi hos våra kunder en ”BusinessMap” som skapar en gemensam bild av verksamhetens aktuella struktur. Basen i denna är att ha kontroll över organisation, personer, roller och geografiska strukturer då detta ofta är en referensram mot vilken verksamhetens värdeerbjudanden, marknadens aktörer och de interna strukturerna ställs.

Om vi alla medger att förändring i sig är det enda som är stabilt och konstant – ja då medger vi att vi behöver en BusinessMap! – och att den bör vara skarpt implementerad.

Detta inlägg är också tillgänglig i: Engelska